Publikationer

Södergren, B: Förändringsförmåga. I antologin: Iveroth, I. Lindvall, J & Magnusson J. (Red) (2018) Digitalisering och styrning. Studentlitteratur.

Wiktorsson, M. Granlund A., Lundin, M. & Södergren Birgitta, (2017) Automation and Flexibility: An Apparent or Real Dilemma? In: Backström, T., Fundin, A & Johansson, P. E. (eds) (2017) Innovative Quality Improvements in Operations, Springer

Södergren, B: Flaggskeppsfabriken – styrkor i svensk produktion. Vinnova VR 2016:08 https://www.vinnova.se/publikationer/flaggskeppsfabriken/

Södergren, B: Flaggskeppsmetodiken – en metod för industriellt erfarenhetsutbyte. Vinnova VR 2016:07. https://www.vinnova.se/publikationer/flaggskeppsmetodiken/

Södergren, B: Molin, F, Stöllman, Å, Waldenström, M, Vingård, E: (2016) Balanserad kommunikation – en nyckel till produktivitet och hälsa – resultatrapport. Se även Suntarbetsliv.se/Bättre Möten för interaktivt utvecklingsmaterial baserat på studien. https://battremoten.suntarbetsliv.se/wp-content/uploads/sites/3/2016/03/Balanserad-Kommunikation-Reviderad-slutrapport-mars-2016.pdf

Fredrik Molin, Johan Hansson och Birgitta Södergren, 2014, Perspektiv på styrning – Hur ser styrning ut som främjar motivation och innovation i kunskapsintensiva verksamheter? En litteraturstudie. Rapport IPF. http://www.ipf.se/sv/rapporter-och-bocker-IPF/

Richtnér, A, Södergren, B och Brattström, A, 2012, Ledning av innovation: att hantera balansgången mellan effektivitet och kreativitet. I antologin: Richtnér A. Och Frishammar, J. Innovationsledning och kreativitet i svenska företag, Utgivare: Vinnova och stiftelsen IMIT. Vinnova Rapport VR 2012:02. http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt–publicerat/Publikationer/Produkter/Innovationsledning-och-kreativitet-i-svenska-foretag/

Sara Jernberg & Birgitta Södergren, 2011, Bridging Theory and Practice in the Humanities and Social Sciences: The case of a collaborative arena in Sweden. Conference paper, presented at NFF august 2011. Download abstract in programme book: (p 145)

Birgitta Södergren och Andreas Werr, 2011, Att leda och organisera för kunskap – Vad kan vi lära av kunskapsintensiv tjänsteverksamhet? I: Hamberg Lagerström, K., Lavén, F. Remneland Wikhamn, B. & Walter L (Red) Ringar på vattnet Bokförlaget BAS, Handelshögskolan i Göteborg.

Richtnér A. och Södergren B., 2010, Utmaningar och möjligheter i ett tidigt innovationsskede – fallet ReRob. Forskningsrapport. Vinnova Rapport VR2010:13 http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt–publicerat/Publikationer/Produkter/Pa-gransen-till-det-okanda/

Södergren B: 2009, Kan en god arbetsmiljö främja energi, kompetens och innovationskraft? I: Mathiassen SE, Vingård E (eds.): God arbetsmiljö – en framgångsfaktor? Statens offentliga utredningar (SoU) 2009:47. Stockholm, Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet: pp 67-78. http://www.regeringen.se/sb/d/11340/a/129025

Mathiassen SE, Södergren B: 2009, Organisatorisk mångfald – inspirerande innovation eller Babels torn? I: Mathiassen SE, Vingård E (eds.): Inkluderande arbetsliv. Statens offentliga utredningar (SoU) 2009:93. Stockholm, Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet: pp 89-109. Rapporter

Richtnér, A. and Södergren, B., 2008, Innovation projects need resilience, Int. J. Technology Intelligence and Planning, Vol. 4, No. 3, pp.257-275.

Södergren, B., 2008, Ledarskap och kunskapsarbete i en nätverksbaserad innovationsmiljö: en studie av Swedish LCD Center, Företagsekonomiska institutionen

Södergren, B. and Thor, G., 2008, Ett lärande system: en studie av Hargs Bruk i Uppland, Företagsekonomiska Institutionen, Uppsala universitet.

Larsson, P. and Södergren, B., 2008, Att förändra förändringen: en studie av förändringsarbete inom SVT. Företagsekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet.

Södergren, B., 2008, Ett kunskapsperspektiv på organisation och ledarskap: Studier om kunskapsprocesser och kunskapsorienterat ledarskap för innovation och förnyelse. Lärdomar från ett forskningsprojekt, Företagsekonomiska institutionen.

Södergren B.,& Werr, A. 2006, A knowledge oriented perspective on organization and Management. Conference Paper, presenterat vid Academy of Management Conference, i Atlanta, aug 2006.

Södergren B., 2005: Om lärandets roll i komplexa innovationssystem. I antologin: Benner, M (red) Innovationer – dynamik i ekonomi och samhällsliv. Studentlitteratur, Lund.

Södergren, B., 2004; Managing and coaching change: Reflections from current research. Utbildningsmaterial för en förändrarledningsutbildning,VolvoPersonvagnar.

Södergren, B, 2003, På spaning efter ett nytt paradigm. En studie av nyare forskning om ledning av förändring. Working Paper , Skogforsk och Handelshögskolan i Stockholm (under omarbetning för publicering, kan beställas via mail: birgitta.sodergren@ipf.se)

Södergren B., och Thor, G., 2002 Ledning av förändring i skogsindustrin – en studie av förändringsledares personliga erfarenheter, Working Paper, Skogforsk och Handelshögskolan.

Brytting, T, Södergren, B., Westelius, A., Westelius A-S. (2002) Drömmen om ett rimligare arbetsliv i antologin: Holst, S-G., (red) En rimligare värld. Örebro: Libris (sid 142-167).

Södergren, B., 2001 Knowledge Intensive Workers´perspectives on Management and Leadership i antologin: Peiperl, M & Arthur, M., Goffee, R, and Anand N; Career Creativity: Explorations in the Remaking of Work, Oxford Press & London Business School.

Södergren B. & Söderholm J., 2000, Managing Positions or People? In: Sjöstrand, S.-E., Sandberg, J. & Tyrstrup, M. (eds), 2000, Invisible Management, International Thomson Business Press, UK.

Södergren B. & Söderholm J., 2000, Kunskapsledning eller sifferledarskap?; i antologin: Sjöstrand, S.-E., Sandberg, J. & Tyrstrup, M. (red), 2000, Osynlig företagsledning, Studentlitteratur, Lund.

Södergren, B., and Thor, G., 1999, Ledning av förändring : Exemplet flödesorientering i skogsbruk och träindustri, Skogforsk, Uppsala.

Södergren, B., and Fredriksson, L., 1998, Ledarskap i en lärande organisation – lärdomar och idéer, Arbetsgivarverket, Stockholm.

Södergren, B., 1997, På väg mot en horisontell organisation, research report, EFI, Stockholm.

Södergren, B., 1996, Förändringsfällan, i antologin Förändra i Staten, Statens Förnyelsefond.

Södergren, B., 1996, Lärandets ledarskap, Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Södergren, B., 1994, Project Work as a Mechanism of Change, paper presented at the IRNOP Conference on Project Work and Temporary Organizations.

Fredriksson, L., & Södergren, B., 1994, The Obsolete Staff Specialists – Learning to Cope with New Work Roles in Decentralized Organizations, conference Paper, University of Bath, Bath.

Södergren, B., 1992, Decentralization in Swedish Companies, New working roles and organizational attitudes. Conference Paper presented at the 2nd World Congress on Action Learning. University of Brisbane

Södergren, B., 1992, Decentralisering – förändring i företag och arbetsliv, Doktorsavhandling, EFI.

Södergren, B., 1992, Ledning av företag i företaget, i: Sjöstrand, S-E., and Holmberg, I., (red.), Företagsledning bortom etablerad teori, Studentlitteratur, Lund.

Södergren, B., 1987, När pyramiderna rivits – decentralisering i praktiken, Timbro.

Krönikor m.m.

  • Södergren, Birgitta: Varför är det så svårt att mäta kunskap? Forsknings/debattartikel i tidskriften LOOP, oktober 2005.
  • Södergren, Birgitta: Den kunskap vi inte ser – ledning i kunskapsintensiva verksamheter. Artikel i tidskriften Ledmotiv, december 2004.
  • Södergren, Birgitta: Några tankar om boken ”Dialogen och konsten att tänka tillsammans” av William Isaacs. Artikel i tidskriften Ethos, mars 2002.
  • Södergren, Birgitta: Emotionell tillit – en nyckel till strategisk förändring, mars 2002, krönika i tidningen PM Kompetens.