Följeforskning

Tankar om följeforskning.

 

Jag arbetar gärna med följeforskning, dvs följer och stöttar FoU-projekt i samverkan med parter, t ex företag eller intressentorganisationer. Följeforskning kan göra stor nytta t ex i utvecklingsprojekt där olika organisationer vill lära av varandra och ta vara på framväxande kunskaper. Här några grundläggande tankar om arbetet som följeforskare:

 • Följeforskning är en form av interaktiv forskning – en samverkande och  samskapande kunskapsutveckling kring frågor som är intressanta för både deltagande organisationer och för forskarna.
 • Man forskar med, inte de samverkande organisationerna och parterna.
 • Hög relevans och praktiknära, igenkännbara och användbara resultat är viktigt.
 • Följeforskaren är en oberoende röst i projektet, kan bidra med tankar och reflektioner.
 • Vill projektets bästa – formativ, rådgivande roll.
 • Bidrar med expertkunskap, t ex kopplingar till tidigare forskning och teori.
 • Stöttar och bidrar i metodutveckling. Följer arbetsprocessen.
 • Har stor respekt för de kunskaper som finns i företag och organisationer. En lyssnande attityd.
 • Ser till att data, lärdomar och resultat tillvaratas.
 • Viktigt med återkoppling under gång till deltagande företag, ej resultat ”långt senare”.
 • Följeforskaren är vanligen inte projektledare, men deltar i framtagandet av  arbetsformer och frågeställningar.