Följeforskning

Tankar om följeforskning.

 

Jag arbetar gärna med formativ följeforskning, dvs följer och stöttar FoU-projekt. Här några grundläggande tankar om arbetet som följeforskare.

 

 • Följeforskning är en form av interaktiv forskning – samverkande, samskapande kunskapsutveckling.
 • Man forskar med, inte de samverkande företagen och parterna.
 • Hög relevans och praktiknära, igenkännbara och användbara resultat är viktigt.
 • Följeforskaren är en oberoende röst i projektet.
 • Kan också bidra med expertkunskap.
 • Vill projektets bästa – formativ, rådgivande roll.
 • Har stor respekt för de kunskaper som finns i företag och organisationer. En lyssnande attityd.
 • Viktigt med återkoppling under gång till deltagande företag, ej resultat ”långt senare”.

 

Bland arbetsuppgifterna kan ingå att:

 

 • Samarbeta med styrgrupp, projektledning och företag kring att analysera/finna lärdomar och utveckla frågor.
 • Stötta och bidra i metodutveckling. Följer arbetsprocessen.
 • Bidra med vissa expertkunskaper (t ex kring områdena organisation/ledarskap/förändring).
 • Koppla till tidigare forskning och teori.
 • Reflektera och ställer konstruktiva/kritiska frågor om sakinnehåll.
 • Följeforskaren leder inte projektet, och fattar inte beslut om inriktning. Men kan vara med i samtalet om arbetsformer och frågeställningar.